صفحه ۳۳۷

حج خود را انجام دهد و پولی که برای نیابت گرفته است برگرداند.

(سؤال 37) هر گاه کسی به طوری مریض شود که پس از احرام عمره قادر به انجام اعمال نباشد، آیا کسی که برای عمره تمتع مستحبی محرم شده و عمره را انجام داده است می‎تواند در حج نایب او شود یا خیر؟

جواب: باید طبق احکام محصوراحکام محصور در مناسک حج، مسأله «702» به بعد بیان شده است. عمل کند؛ و مورد سؤال از موارد استنابه نیست.

(سؤال 38) کسی که یک بار به عنوان خدمه حج بجا آورده و بار دیگر نیز به همین عنوان عازم حج است، آیا می‎تواند به نیابت از پدر یا مادر که فوت کرده اند حج نماید؟ و آیا حج از ذمه آنها ساقط می‎شود؟

جواب: اگر قادر بر انجام اعمال اختیاری باشد مانعی ندارد و از منوب عنه کفایت می‎کند.

(سؤال 39) کسانی که مجاز هستند در شب عید قربان بعد از درک اضطراری مشعر به منی بروند، آیا همه آنان از ذوی الاعذار می‎باشند که نیابت آنان هر چند به صورت تبرعی مورد اشکال است ؟ یا آنکه نسبت به بعضی استثناء شده است ؟

جواب: نیابت زنها در فرض سؤال مانعی ندارد.

(سؤال 40) کسی که نایب بوده وعمره تمتع را انجام داده و بعد ناچار شده است که به ایران بازگردد، آیا می‎تواند بقیه اعمال را به دیگری واگذار نماید که حج تمتع را انجام دهد؟

جواب: نمی تواند.

(سؤال 41) شخصی برای حج از میتی نیابت کرده و در وقت عقد اجاره برای انجام مناسک هیچ عذری نداشته است

ناوبری کتاب