صفحه ۳۳۶

جواب: اشتراط ایمان در ذابح مبنی بر احتیاط وجوبی است؛ ولی در بقیه اعمال بنابر اقوی می‎باشد.

(سؤال 34) شخصی تمام اختیارات اموال پدرش را دارد و چون پدر نمی تواند خودش حج را بجا آورد، پسر بدون اطلاع پدر برای او نایب گرفته و خودش نیز برای حج خود مشرف شده است؛ آیا حج اجیر و نایب بدون اطلاع پدر مجزی است ؟ هرگاه پسر در مدینه تصمیم بگیرد از مال خودش هزینه حج پدر را بپردازد آیا رفع اشکال می‎شود؟

جواب: مجزی نیست. و تصمیم مذکور رفع اشکال نمی کند؛ و آنچه رفع اشکال می‎کند آن است که به هر وسیله قبل از احرام، نایب از منوب عنه وکالت بگیرد.

(سؤال 35) شخصی پس از آنکه به مدینه مشرف شده جنون پیدا کرده است؛ با توجه به اینکه سابقا حج بر او مستقر شده است آیا می‎شود برای او نایب گرفت یا خیر؟ و اگرنشود تبرع حج از او چه صورت دارد؟

جواب: استیجار با مال او جایز نیست و کفایت حج تبرعی نیز مشکل است؛ بلکه اگر تا آخر عمرش افاقه حاصل نکند باید بعد از فوتش از ترکه او استیجار شود.

(سؤال 36) شخصی که به عنوان نیابت در مسجد شجره محرم شده و به مکه آمده در مکه می‎فهمد که خودش مستطیع بوده، آیا باید اعمال عمره را به قصد خود بجا آورد یا به قصد نیابت ؟ واگر باید به قصد خودش بجا آورد، نسبت به حج نیابتی چه وظیفه ای دارد و آیا می‎تواند برای آن نایب بگیرد؟

جواب: نیابت مستطیع صحیح نیست و در فرض سؤال باید به میقات برگردد و برای خودش محرم شود؛ و اگر نتواند به میقات برگردد باید از خارج حرم محرم شود و عمره و سپس

ناوبری کتاب