صفحه ۳۳۳

نایب بگیرد کفایت می‎کند یا خیر؟

جواب: ظاهرا حج میقاتی کفایت می‎کند. و دیگری اگر در نایب گرفتن وکالت داشته باشد کفایت می‎کند؛ ولی نایب گرفتن فضولی کافی نیست.

(سؤال 23) آیا عمره مفرده یا طواف مستحبی را می‎توان به نیابت چند نفر انجام داد؟ در اعمال آن از جمله طواف نساء نیت همه باید بشود یا نیت بعضی کافی است ؟

جواب: مانعی ندارد و طواف نساء را هم باید به نیابت همه انجام دهد؛ ولی اگر به طور اجمال به نیت طواف نساء همان عمره ای که انجام داده بجا آورد کافی است.

(سؤال 24) کسی را که روز عید قربان قبل از حلق دستگیر کرده اند و به ایران فرستاده اند، آیا رفقای او می‎توانند از او نیابت کنند و بقیه اعمال را انجام دهند یا خیر؟ و چگونه از احرام خارج می‎شود؟

جواب: اگر خودش نمی تواند برگردد در هر جایی که هست حلق کند و بنابر احتیاط در صورت امکان موی حلق شده را به منی بفرستد و برای بقیه اعمال نایب بگیرد؛ و اگر رمی و قربانی را انجام نداده باشد بعد از آنکه نایب آنها را انجام داد حلق کند.

(سؤال 25) افرادی که هر سال به حج می‎روند - از قبیل خدمه کاروانها - و در محل خود از کسی نیابت قبول می‎کنند ولی در میقات بر اثر اشتغال زیاد از نیابت غافل و محرم می‎شوند و بعد که متوجه شدند دوباره نیت نیابت می‎کنند، آیا حج نیابتی آنان درست است یا حج برای خودشان حساب می‎شود؟

جواب: صحت حج مذکور مشکل است.

(سؤال 26) اگر کسی که نیابت از دیگری گرفته و به حج آمده از بعضی اعمال معذور باشد، آیا می‎تواند در این اعمال

ناوبری کتاب