صفحه ۳۳۲

یاد گرفته و تمام اعمال را صحیح انجام داده حج نیابتی او صحیح است.

(سؤال 19) اگر بین دو عمره کمتر از یک ماه فاصله شود باید عمره دوم را به قصد رجاء بجا آورد؛ حال چنانچه عمره دوم نیابت باشد نایب می‎تواند برای آن اجرت بگیرد یا خیر؟ و چنانچه بر منوب عنه انجام عمره مفرده واجب باشد کفایت می‎کند یا خیر؟

جواب: اگر هر دو برای خودش نباشد فاصله معتبر نیست.

(سؤال 20) کسی که در سعی یا طواف عمره تمتع یا عمره مفرده نیاز به نایب پیدا کرده است، آیا نایب باید در حالی که محرم است نیابت کند یا خیر؟ و آیا باید با احرام طواف را بجا آورد یانه ؟

جواب: ظاهرا احرام شرط نیست و در لباس مخیط نیز جایز است.

(سؤال 21) افرادی با اینکه قرائتشان درست نیست و کلمات نماز را نمی توانند درست بگویند در حج نایب می‎شوند و اعمال را برای منوب عنه انجام می‎دهند، بعد متوجه می‎شوند که نمی توانسته اند نایب شوند؛ این افراد چگونه از احرام خارج می‎شوند و برای حج چه وظیفه ای دارند؟

جواب: در فرض سؤال نیابت او باطل است و باید برای منوب عنه کسی را که می‎تواند حج صحیح انجام دهد استیجار نمایند؛ و خود او بنابر احتیاط برای نماز طواف نایب هم بگیرد و سپس طواف نساء و نماز آن را انجام دهد و بعد از آن برای نماز آن نایب نیز بگیرد تا از احرام خارج شود.

(سؤال 22) آیا شخص زنده در موردی که می‎تواند نایب بگیرد باید از بلد نایب بگیرد یا از میقات ؟ واگر دیگری برای او

ناوبری کتاب