صفحه ۳۳۰

مقدم می‎باشد.

(سؤال 12) آیا کسی از منافع خمس و زکات که گرفته مستطیع می‎شود؟ و آیا خمس و زکات جزو ترکه میت است یا نه ؟

جواب: مستطیع می‎شود و جزو ترکه او محسوب است.

(سؤال 13) شخصی طبق وصیت پدر که پول به حساب سازمان حج واریز کرده است به نیابت از او به مکه آمده در حالی که خود فرزند نیز استطاعت مالی داشته است، آیا به نیابت پدر حج بجا آورد یا حج خود را انجام دهد؟

جواب: اگر پدر وصیت کرده باشد که فرزندش حج نیابتی را انجام دهد و فرزند با قطع نظر از فیش حج پدرش متمکن از رفتن نباشد، باید حج نیابتی را انجام دهد و هر وقت متمکن شود برای خودش انجام دهد؛ و اگر خصوص او را برای حج نیابتی تعیین نکرده باشد باید برای پدرش نایب بگیرد و با فیش حج پدرش در صورت امکان برای خودش حج بجا آورد.

(سؤال 14) شخصی بجز برای قربانی استطاعت حج را داراست، آیا حج بر او واجب است ؟

جواب: واجب نیست.

نیابت

(سؤال 15) شخصی هنگام ثبت نام حج، دیگری را برای حج نایب قرار می‎دهد و بعد مثلا در سال «70» نوبت حج نیابتی می‎رسد و اتفاقا نایب در همان سال خودش مستطیع می‎باشد؛ اولا: نایب کدام یک را باید انجام دهد، حج استطاعتی یا نیابتی را؟ ثانیا: بر فرض اگر حج استطاعتی راانجام داد چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال بعید نیست که حصول استطاعت

ناوبری کتاب