صفحه ۳۲۹

پرداخت شود؟

جواب: دارا بودن مبلغ مذکور ملاک نیست و شرایط استطاعت در مناسک احکام و مناسک حج، باب اول، فصل دوم. مذکور است. واگر استطاعت متوفی مشکوک باشد و وصیت به استیجار حج هم نکرده باشد استیجار واجب نیست؛ و اگر استطاعت محرز باشد حج میقاتی کفایت می‎کند و اجرت آن از اصل ترکه اخراج می‎شود.

(سؤال 8) اگر کسی در میقات مستطیع شود و حجة الاسلام بجا آورد کفایت می‎کند یا نه ؟ و آیا در فرض مسأله رجوع به کفایت شرط می‎باشد؟

جواب: بلی مجزی است؛ و رجوع به کفایت به معنایی که در مسأله «50» مناسک ذکر شده است شرط استطاعت می‎باشد.

(سؤال 9) در مواردی که نهاد یا ارگانی فردی را به حج می‎فرستد بدون اینکه ملزم باشد کاری انجام دهد، آیا از موارد حج بذلی است ؟ و آیا قبول آن واجب می‎باشد؟

جواب: حکم حج بذلی را دارد و اگر مانعی در بین نباشد قبول آن واجب می‎باشد.

(سؤال 10) اگر کسی که خودش مستطیع است از دیگری نایب شود یا نیت حج استحبابی نماید، حج او صحیح است یا باطل ؟

جواب: صحیح بودن حج او محل اشکال است.

(سؤال 11) شخصی واجد شرایط حج می‎باشد ولی نوه ای دارد که شرعا و عرفا به زن احتیاج دارد و اگر زن نگیرد به حرام می‎افتد، در این صورت کدام مقدم است ؟

جواب: اگر ترک اقدام به ازدواج نوه اش بر خلاف شأن او باشد، اقدام به ازدواج مقدم است؛ و در غیر این صورت حج

ناوبری کتاب