صفحه ۳۲۷

استطاعت

(سؤال 1003) کسانی که می‎توانند آزاد به حج بروند، آیا واجب است به طور آزاد به حج بروند یا اینکه می‎توانند به طور دولتی و با نوبت چند سال بعد مشرف شوند؟

جواب: در صورت استطاعت اگر می‎توانند واجب است فورا به حج بروند.

(سؤال 2) شخصی اسمش پس از چند سال برای حج درآمده ولی فعلا فقیر است، چه کند؟ و چنانچه تبذیر کرده و فقیر شده باشد وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر حج قبلا در ذمه او مستقر نشده و فعلا هم متمکن نیست می‎تواند فیش آن را بفروشد؛ ولی در صورت تبذیر بنابر احتیاط واجب فیش حج رانفروشد و خودش مشرف شود.

(سؤال 3) آیا اصولا فروختن فیش حج واجب که با قرعه به دست آورده جایز است ؟ خریدن آن چطور؟

جواب: در فرض سؤال اگر راه دیگری برای تشرف به حج ندارد فروختن آن جایز نیست؛ ولی خریدار اگر نداند بر فروشنده حج واجب است یا نه، برای او اشکال ندارد.

(سؤال 4) شخصی چهار پسر دارد و برای همه آنها زن گرفته است و خرج سالیانه خود را نیز دارد و قرض نداشته و درآمدش هم با پسرانش یکجاست و الان این پدر و فرزندانش خرج دو نفر را که به مکه بروند دارا هستند، آیا حج واجب است

ناوبری کتاب