صفحه ۳۲۳

ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا."مصباح کفعمی، فصل 5، ص 19.

4 - دعایی که شیخ طوسی (ره) در مصباح المتهجد نقل کرده و فرموده: مستحب است در شب جمعه و روز جمعه و شب عرفه و روز عرفه خوانده شود:

"اللهم من تعبا و تهیا و اعد و استعد لوفادة الی مخلوق رجاء رفده و طلب نائله و جائزته فالیک یا رب تعبیتی و استعدادی رجاء عفوک و طلب نائلک و جائزتک ، فلاتخیب دعائی یا من لا یخیب علیه سائل و لاینقصه نائل، فانی لم آتک ثقة بعمل صالح عملته و لا لوفادة مخلوق رجوته. اتیتک مقرا علی نفسی بالاسائة و الظلم معترفا بان لا حجة لی و لاعذر، اتیتک ارجو عظیم عفوک الذی عفوت به عن الخاطئین (الذی علوت به علی الخطائین) فلم یمنعک طول عکوفهم علی عظیم الجرم ان عدت علیهم بالرحمة ، فیامن رحمته واسعة و عفوه عظیم، یا عظیم یا عظیم یا عظیم، لایرد غضبک الا حلمک ، و لاینجی من سخطک الا التضرع الیک ، فهب لی یا الهی فرجا بالقدرة التی تحیی بها میت البلاد، و لاتهلکنی غما حتی تستجیب لی و تعرفنی الاجابة فی دعائی، و اذقنی طعم العافیة الی منتهی اجلی، و لاتشمت بی عدوی، و لاتسلطه علی و لاتمکنه من عنقی. الهی ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی، و ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی، و ان اهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک او یسالک عن امره، و قد علمت انه لیس فی حکمک ظلم و لافی نقمتک عجلة ، و انما یعجل من یخاف الفوت، و انما یحتاج الی

ناوبری کتاب