صفحه ۳۰۸

یقینی، و خالص صریح توحیدی، و باطن مکنون ضمیری، و علایق مجاری نور بصری، و اساریر صفحة جبینی، و خرق مسارب نفسی، و خذاریف مارن عرنینی و مسارب صماخ سمعی، و ما ضمت و اطبقت علیه شفتای، و حرکات لفظ لسانی، و مغرز حنک فمی و فکی، و منابت اضراسی، و مساغ مطعمی و مشربی، و حمالة ام رأسی، و بلوع فارغ حبایل عنقی، و ما اشتمل علیه تامور صدری، و حمایل حبل وتینی و نیاط حجاب قلبی، و افلاذ حواشی کبدی، و ما حوته شراسیف اضلاعی، و حقاق مفاصلی، و قبض عواملی و اطراف اناملی و لحمی و دمی و شعری و بشری و عصبی و قصبی و عظامی و مخی و عروقی و جمیع جوارحی، و ما انتسج علی ذلک ایام رضاعی، و ما اقلت الارض منی، و نومی و یقظتی و سکونی، و حرکات رکوعی و سجودی ان لو حاولت واجتهدت مدی الاعصار و الاحقاب، لو عمرتها ان اؤدی شکر واحدة من انعمک ، ما استطعت ذلک الا بمنک ، الموجب علی به شکرک ابدا جدیدا و ثناء طارفا عتیدا، اجل و لو حرصت انا و العادون من انامک ، ان نحصی مدی انعامک سالفه و انفه ما حصرناه عددا و لا احصیناه امدا، هیهات انی ذلک و انت المخبر فی کتابک الناطق، و النبا الصادق: (و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها)، صدق کتابک اللهم و انباؤک و بلغت انبیاؤک و رسلک ، ما انزلت علیهم من وحیک ، و شرعت لهم و بهم من دینک ، غیر انی یا الهی اشهد بجهدی و جدی، و مبلغ طاعتی و وسعی، و اقول مؤمنا موقنا: الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا فیکون موروثا، و لم یکن له شریک فی ملکه فیضاده فیما ابتدع، و لا ولی من

ناوبری کتاب