صفحه ۳۰

برگشتن داشته باشد.

2 - توانایی بدنی برای سفر و انجام اعمال حج را داشته باشد.

3 - راه باز باشد؛ و اگر موانعی در کار هست بتواند آنها را برطرف نماید.

4 - زمان لازم برای رسیدن به مکه و انجام اعمال در ایام حج را داشته باشد.

5 - از ناحیه حج زندگی کنونی و آینده او و عائله اش مختل نشود.

و از آیه شریفه قرآن و احادیث در تفسیر استطاعت همین معنا استفاده می‎شود.

و در استطاعت بذلی معنای استطاعت بذلی در مسأله «44» ذکر شده است. نیز همین ملاک موجود است؛ چنانکه روشن خواهد شد.

استطاعت مالی

(مسأله 16) "استطاعت مالی" یعنی داشتن توشه راه و وسیله رفت و برگشت و توان اداره عائله خود و لوازم زندگی به گونه ای که ناچار نباشد لوازم زندگی خود و عائله اش را به مصرف حج برساند و از ناحیه حج زندگی مادی او مختل نشود. و کافی است پول یا سرمایه یا ملکی داشته باشد که بتواند به وسیله آن مخارج خود و حج و عائله اش را تهیه نماید.

(مسأله 17) معتبر است در استطاعت مالی علاوه بر مخارج رفتن و انجام حج، مخارج برگشتن را نیز داشته باشد؛ مگر اینکه نخواهد برگردد و بنا داشته باشد در آنجا بماند. همچنین معتبر است مخارج عائله خود را نیز داشته باشد؛ مگر اینکه کسی یا ارگانی آنان را بدون منت به خوبی اداره کند و رفتن به حج در زندگی آنان خللی ایجاد نکند.

ناوبری کتاب