صفحه ۲۹۱

امر الله و نهیه، السلام علی الدعاة الی الله، السلام علی المستقرین فی مرضات الله، السلام علی المخلصین فی طاعة الله، السلام علی الادلاء علی الله، السلام علی الذین من والاهم فقد والی الله، و من عاداهم فقد عادی الله، و من عرفهم فقد عرف الله، و من جهلهم فقد جهل الله، و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، و من تخلی منهم فقد تخلی من الله عز و جل. و اشهد الله انی سلم لمن سالمتم، و حرب لمن حاربتم، مؤمن بسرکم و علانیتکم، مفوض فی ذلک کله الیکم، لعن الله عدو آل محمد من الجن و الانس، و ابراء الی الله منهم، و صلی الله علی محمد و آل محمد."

و این زیارت در همه زیارتهای مشاهد مشرفه کافی است و بسیار صلوات بر پیغمبر و آل او یعنی ائمه (ع) بفرست، و هر یک را نام ببر، و از دشمنانشان بیزاری جوی، و هر دعایی که می‎خواهی اختیار کن برای خود و همه مؤمنین و مؤمنات.کافی ‏578/4؛ فقیه ‏608/2؛ تهذیب ‏102/6.

4 - "زیارت جامعه کبیره"

"زیارت جامعه کبیره" که در فقیه و تهذیب از امام دهم (ع) نقل شده:

شیخ صدوق (ره) در فقیه از موسی بن عبدالله نخعی نقل می‎کند که به حضرت امام علی النقی (ع) عرض کردم: به من تعلیم فرمایید کلام بلیغ و کاملی را که در زیارت هر یک از شما آن را بخوانم.

فرمودند: هنگامی که به درب (حرم) رسیدی بایست و در حالی که با غسل باشی شهادتین را بگو، و زمانی که وارد شدی و قبر را مشاهده کردی

ناوبری کتاب