صفحه ۲۹

حاکم شرع با اختیارات تام اجازه داشته باشد.

(مسأله 10) پس از آنکه بچه محرم شد یا او را محرم کردند باید ولی، او را از محرمات احرام باز دارد؛ و اگر بچه ممیز نیست خود ولی، او را از محرمات احرام حفظ کند.

(مسأله 11) اگر پس از احرام بچه، ولی او را از محرمات احرام باز نداشت و در نتیجه یکی از محرمات را بجا آورد، در صید، ولی او باید کفاره آن را از مال خودش بدهد نه از مال بچه؛ و در غیر صید وجوب کفاره ثابت نیست، هر چند در صورت عمد احتیاط خوب است.

(مسأله 12) گوسفند قربانی حج کودک به عهده ولی اوست که او را به حج آورده است.

(مسأله 13) ولی بچه پس از احرام بچه باید او را وادار کند که تمام اعمال عمره و حج را بجا آورد. و هر چه را نمی تواند خود ولی به نیابت بچه بجا آورد.

(مسأله 14) اگر ولی بچه او را محرم کرد و بچه را وادار کرد اعمال را مطابق دستور انجام دهد، و آنچه را نتوانست به نیابت او انجام داد، بچه از احرام خارج می‎شود و پس از بزرگ شدن می‎تواند ازدواج کند.

(مسأله 15) اگر بچه نابالغ پیش از آنکه در میقات محرم شود بالغ گردد و از همانجا مستطیع باشد حج بر او واجب است و از حجة الاسلام کفایت می‎کند.

شرط سوم: "حریت و آزاد بودن" است؛ پس بر غلام و کنیز زر خرید که سابقا وجود داشته حج و عمره واجب نیست؛ هر چند مال و توانایی داشته باشند.

شرط چهارم: اینکه انسان "مستطیع" باشد، یعنی:

1 - از نظر مالی هزینه رفت و برگشت و هزینه عائله خود را تا وقت

ناوبری کتاب