صفحه ۲۸۵

مخفی نماند که به غرفه و به باغچه "مشربه" گفته می‎شده و مشربه ام ابراهیم محل سکونت "ماریه قبطیه" مادر ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) بوده، و در نتیجه یکی از منازل مسکونی آن حضرت بوده و بعد به صورت مسجد در آمده است.

و "مسجد فضیخ" نزدیک مسجد قبا بوده و "فضیخ" به معنای درخت خرماست و چون در آن مسجد درخت خرما وجود داشته به آن مسجد فضیخ می‎گفته اند. و روایت شده که داستان رد شمس در آن مسجد واقع شده کافی ‏562/4. و از این جهت به آن "مسجد رد شمس" نیز می‎گفته اند. (و غیر از این مسجد، مسجد دیگری در محله بنی نضیر هست که نقل شده پیامبراکرم (ص) در جنگ با بنی نضیر شش روز در آنجا نماز گذارده اند و به آن نیز "مسجد فضیخ" می‎گویند.)

و در ناحیه احد یک مسجد نزدیک سنگلاخ مدینه واقع شده که به آن مسجد "حره" می‎گویند، و دیگری در کنار کوه احد که پیامبراکرم (ص) هنگام جنگ احد در آن نماز خوانده اند. و مسجد احزاب که به آن مسجد فتح گفته می‎شده نیز در جنگ احزاب محل نماز آن حضرت بوده است.

و نیز از مساجد مشهوره مدینه "مسجد امیرالمؤمنین (ع)" در مقابل قبر حمزه (ع)، و "مسجد مباهله" و "مسجد سلمان" می‎باشد.

و از جمله مساجدی که بسیار تاکید شده که در آن نماز خوانده شود "مسجد غدیر" است که در غدیر خم در وسط راه بین مکه و مدینه بوده، و در آنجا پیامبراکرم (ص) امیرالمؤمنین (ع) را به امامت منصوب فرمودند. ولی چنانکه گذشت بیش از همه نسبت به نماز در مسجد قبا تاکید شده، و بر حسب روایت وارده: رسول خدا(ص)

ناوبری کتاب