صفحه ۲۷

فصل اول - وجوب فوری حجة الاسلام

(مسأله 1) حجة الاسلام بر شخص مکلف مستطیع واجب است؛ و در تمام عمر بیش از یک مرتبه واجب نمی شود.

(مسأله 2) وجوب حج بر شخص مستطیع فوری است؛ یعنی واجب است در سال اول استطاعت آن را بجا آورد و تأخیر آن جایز نیست. و در صورت تأخیر، واجب است در سال بعد انجام دهد؛ و همچنین در سالهای بعد.

(مسأله 3) اگر رسیدن به حج بعد از حصول استطاعت، توقف بر مقدماتی - مانند تهیه اسباب مسافرت داشته باشد - به دست آوردن آن مقدمات لازم است؛ به طوری که در همان سال به حج برسد. و در صورتی که شخص، کوتاهی کند و در آن سال به حج نرسد حج بر عهده او ثابت شده و پس از آن باید در هر شرایطی به حج برود؛ هر چند استطاعت او از بین رفته باشد.

فصل دوم - شرایط وجوب حجة الاسلام

حج با چند شرط واجب می‎شود؛ و بدون آن شرایط حج واجب نیست:

شرط اول و دوم: "بلوغ" و "عقل"؛ پس حج بر کودک و دیوانه واجب نیست.

(مسأله 4) اگر غیر بالغ حج بجا آورد حج او صحیح است؛ هر چند از ججة الاسلام کفایت نمی کند.

ناوبری کتاب