صفحه ۲۴۳

پس اگر مانع در همان سال برطرف شد و می‎تواند دوباره محرم شود و عمره و حج را در همان سال بجا آورد باید بجا آورد. و اگر مانع برطرف نشد، پس اگر عمره و حج از سالهای گذشته بر او واجب و ثابت بوده و یا استطاعت او تا سال بعد باقی ماند باید در سال بعد عمره و حج را بجا آورد. و اگر سال اول استطاعت او بوده و استطاعت او تا سال بعد باقی نماند لازم نیست در سال بعد حج بجا آورد و معلوم می‎شود استطاعت نداشته است؛ ولی اگر وقت باقی است و می‎تواند در همانجا به کسی نیابت دهد که به جای او عمره و حج بجا آورد بنابر احیتاط واجب این کار را انجام دهد.

همچنین است حکم کسی که حج افراد یا حج قران یا عمره مفرده بر او واجب بوده و در حال انجام آن مصدود شد و از احرام خارج گردید. و اگر در حج مستحب یا عمره مستحب مصدود شد قضای آن در سال بعد واجب نیست؛ هر چند خوب است.

2 - احکام محصور:

(مسأله 702) اگر کسی احرام عمره بسته و در اثر بیماری نمی تواند وارد مکه شود و می‎خواهد از احرام خارج شود، باید با این قصد یک قربانی دهد؛ و بنابر احتیاط واجب قربانی یا پول آن را به وسیله شخص مورد اعتمادی به مکه بفرستد و با او قرار گذارد که در روز خاصی، در ساعت معینی به نیابت او آن را ذبح کند، و پس از رسیدن ساعت تعیین شده خودش تقصیر کند. و در نتیجه همه محرمات احرام بر او حلال می‎شود مگر زن؛ و بنابر احتیاط در حلال نشدن زن بین عمره تمتع و عمره مفرده فرقی نیست. و بنابر احتیاط ذبح کننده قربانی نیز به نیت خارج شدن منوب عنه از احرام آن را ذبح نماید.

ناوبری کتاب