صفحه ۲۳۹

احکام مصدود و محصور

(مسأله 687) "صد" به معنای منع و "حصر" به معنای حبس "حبس" به معنای باز ماندن از انجام کاری است. است. و اصطلاحا "مصدود" به کسی گفته می‎شود که او را به زور و ناحق از عمره یا حج منع کرده باشند؛ و "محصور" به کسی گفته می‎شود که در اثر بیماری سخت از عمره یا حج باز مانده باشد.

(مسأله 688) اگر کسی به قصد عمره یا حج احرام ببندد، در صورت امکان واجب است آن را تمام کند؛ و اگر تمام نکند در احرام باقی می‎ماند.

1 - احکام مصدود:

(مسأله 689) اگر کسی احرام بست برای عمره تمتع یا عمره مفرده، پس او را به ناحق بازداشت کردند یا از رفتن به مکه معظمه منع کردند و راه دیگری جز آن راه نیست یا اگر هست مخارج آن را ندارد، می‎تواند در همان جایی که منع شده یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفند به نیت خارج شدن از احرام قربانی کند و بنابر احتیاط واجب به همین نیت نیز تقصیر نماید؛ یعنی مقداری از مو یا ناخن خود را بزند. و در این صورت از احرام خارج می‎شود و همه محرمات احرام حتی زن بر او حلال می‎گردد.

(مسأله 690) اگر کسی با احرام عمره وارد مکه معظمه شد و پس از ورود او را به ناحق بازداشت کردند یا از بجا آوردن اعمال عمره یا بعضی از آنها منع کردند، پس اگر می‎تواند برای اعمال نایب بگیرد بنابر احتیاط جمع کند بین نایب گرفتن و عمل

ناوبری کتاب