صفحه ۲۳۸

و در معتبر بودن فاصله زمانی بین دو عمره و مقدار فاصله، بین فقها اختلاف است؛ و مشهور بین فقها فاصله یک ماه است. ولی بجا آوردن زیاده بر آن به قصد رجاء و امیدواری مانعی ندارد؛ مخصوصا اگر ده روز فاصله شده است. و بر فرض فاصله معتبر باشد ظاهرا در صورتی است که همه را به نیت خودش بجا آورد؛ پس اگر چند عمره پشت سر هم به نیت چند نفر بجا آورد بنابر اقوی مانعی ندارد.

(مسأله 686) میقات عمره مفرده برای کسانی که در مکه تصمیم می‎گیرند عمره مفرده بجا آورند "ادنی الحل" است؛ و برای کسانی که از شهرهای دور به قصد عمره مفرده حرکت کرده اند یکی از میقاتهای پنجگانه ای است که در فصل میقاتها گفته شد. و مقصود از "ادنی الحل" نزدیکترین منطقه خارج از حرم است به حرم؛ پس باید از مکه به قصد احرام به خارج حرم بروند و در آنجا محرم شوند. و بهتر است به "جعرانه" یا "حدیبیه" یا "تنعیم" بروند؛ و از همه نزدیکتر به مسجد الحرام تنعیم است.

ضمنا یادآور می‎شود که بر حسب موثقه "زراره"وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب «87» از ابواب "تروک الاحرام"، حدیث 4. حرم خدا چهار فرسخ در چهار فرسخ است که مجموعا شانزده فرسخ مربع می‎شود. و هر چند مکه معظمه در میان حرم واقع شده ولی در وسط حقیقی آن نیست؛ بلکه فاصله حدود حرم نسبت به آن تفاوت دارد و از همه نزدیکتر طرف تنعیم است.

و چون در فصل ششم از باب اول اجمالا مسائل عمره گفته شده است در اینجا به همین مقدار اکتفا می‎کنیم.برای اطلاع بیشتر به مسأله «123» و بعد از آن مراجعه شود.

ناوبری کتاب