صفحه ۲۳۵

هر کس بگویی: به نیابت تو طواف و نماز بجا آوردم راست گفته ای."وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب «17» از ابواب "العود الی منی"، حدیث 1.

7 - مستحب است داخل کعبه برود، بخصوص کسی که سفر اول اوست؛ و پیش از داخل شدن غسل کند، و پای برهنه با آرامش و وقار داخل شود و هنگام داخل شدن بگوید: "اللهم انک قلت: و من دخله کان آمنا فامنی من عذاب النار."

پس دو رکعت نماز بین دو ستون کعبه بر سنگ قرمز بجا آورد؛ در رکعت اول پس از حمد سوره: "حم سجده"، و در رکعت دوم پس از حمد پنجاه و پنج آیه از جاهای دیگر قرآن بخواند؛ سپس در هر یک از چهار زاویه کعبه دو رکعت نماز بجا آورد و پس از آنها این دعا را بخواند:

"اللهم من تهیا او تعبا او اعد او استعد لوفادة الی مخلوق رجاء رفده و جائزته و نوافله و فواضله. فالیک یا سیدی تهیئتی و تعبئتی و اعدادی و استعدادی رجاء رفدک و نوافلک و جائزتک فلا تخیب الیوم رجائی. یا من لا یخیب علیه سائل و لا ینقصه نائل. فانی لم آتک الیوم بعمل صالح قدمته، و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لکنی اتیتک مقرا بالظلم (بالذنوب خ) و الاسائة علی نفسی فانه لا حجة لی و لا عذر، فاسألک یا من هو کذلک ان تصلی علی محمد و آله و تعطینی مسألتی و تقیلنی عثرتی و تقبلنی (و تقلبنی خ د) برغبتی و لا تردنی مجبوها ممنوعا و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم. ارجوک للعظیم، اسألک یا عظیم ان تغفرلی الذنب العظیم لا اله الا أنت."وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب «36» از ابواب "مقدمات الطواف و ما یتبعها"، حدیث 1.

و هنگام خارج شدن از کعبه معظمه سه مرتبه تکبیر بگوید و سپس بگوید: "اللهم لا تجهد بلائنا ربنا، و لا تشمت بنا اعدائنا فانک

ناوبری کتاب