صفحه ۲۲۹

راه خدا صدقه داده شود برابر است."

و در حدیث دیگر شش رکعت نماز در آن مسجد وارد شده است.وسائل الشیعة، کتاب الصلوة، باب «51» از ابواب "احکام المساجد"، حدیث 1 و 2.

ضمنا یادآور می‎شود که در بحث رمی جمره عقبه در روز عید

(مسأله «550)" مستحبات در حال رمی جمرات به تفصیل بیان شده است.

ناوبری کتاب