صفحه ۲۲۳

خود قربانی کند و بین نیازمندان تقسیم نماید. ولی قربانی عید قربان که از اعمال حج است باید در منی ذبح شود و تصور اسراف و تبذیر نسبت به آن بیجا و اجتهاد در برابر نص است؛ و غرض، پیروی از حضرت ابراهیم (ع) و به یادآوردن اطاعت و فداکاری و روحیه تسلیم آن حضرت است.

(مسأله 659) کسانی که از منی روز دوازدهم کوچ می‎کنند جایز نیست پیش از ظهر کوچ کنند؛ ولی کسانی که روز سیزدهم کوچ می‎کنند جایز است پس از رمی جمرات پیش از ظهر کوچ کنند و خارج شوند.

(مسأله 660) اگر در اثر عذر شرعی رمی جمرات را در شب دوازدهم انجام داده بنابر احتیاط واجب پیش از ظهر آن روز کوچ نکند؛ مگر اینکه از ماندن در منی عذر داشته باشد.

2 - رمی جمرات سه گانه در روزها:

(مسأله 661) شبهایی که باید در منی بیتوته کند در روز آنها واجب است جمرات سه گانه (اولی و وسطی و عقبه) را به ترتیب رمی کند؛ یعنی به هرکدام هفت ریگ بیندازد. و اگر عمدا آن را ترک کند، هر چند حج او باطل نمی شود ولی گناه کرده است.

(مسأله 662) کسانی که باید شب سیزدهم را در منی بمانند در روز سیزدهم نیز باید جمرات را رمی کنند.

(مسأله 663) در هر روز باید به هر یک از جمرات سه گانه هفت ریگ بزند که مجموع آنها برای کسانی که شب سیزدهم نیز می‎مانند به ضمیمه رمی جمره عقبه در روز عید هفتاد عدد، و برای غیر آنها چهل و نه عدد می‎باشد.

(مسأله 664) کیفیت، واجبات، شرایط، احکام، آداب و موارد نایب گرفتن در رمی جمرات سه گانه، به همان گونه ای

ناوبری کتاب