صفحه ۲۱۹

فصل ششم - اعمال منی در ایام تشریق

(یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حجه)

سیزدهم و چهاردهم از واجبات حج: "بیتوته در منی" یعنی ماندن شب در منی و "رمی جمرات سه گانه" است در روز. هر چند از بعضی اخبار معتبره استفاده می‎شود که این دو واجب جزو حج نیستندوسائل الشیعة، کتاب الحج، باب «4» از ابواب "زیارة البیت"، حدیث 1؛ صحیحة "معاویة بن عمار".؛ بلکه مانند طواف نساء واجب مستقل می‎باشند، و در نتیجه ترک آنها گناه است ولی موجب بطلان حج نیست.

1 - بیتوته در منی یعنی ماندن شب در آنجا:

(مسأله 642) بنابر مشهور بر حجاج واجب است شب یازدهم و دوازدهم ذی حجه را از اول شب تا نصف شب در منی بیتوته کنند؛ یعنی در آنجا بمانند.

(مسأله 643) بر چند طایفه واجب است در شب سیزدهم نیز در منی بمانند:

اول: کسی که در حال احرام صید کرده است؛ و بنابر احتیاط واجب اگر صید را گرفته ولی آن را نکشته نیز همین حکم جاری است. ولی بر کسی که صید نکرده ولی گوشت شکار را خورده یا مثلا صید را به صیاد نشان داده بنابر اقوی واجب نیست در شب سیزدهم بماند؛ هر چند احوط است و تا ممکن است ترک نشود.

دوم: بنابر احتیاط واجب کسی که در حال احرام با زن خود یا دیگری نزدیکی کرده است. ولی اگر غیر از نزدیکی کارهای دیگر مانند بوسیدن یا لمس و یا عقد را انجام داده بنابر اقوی واجب

ناوبری کتاب