صفحه ۲۱۸

(مسأله 640) اگر طواف نساء را فراموش کرد یا در اثر ندانستن مسأله آن را ترک کرد و به وطن خود برگشت، پس اگر می‎تواند باید خودش برگردد و آن را بجاآورد؛ واگر نمی تواند یا مشقت دارد باید نایب بگیرد؛ و تا زمانی که آن را خودش یا نایبش بجا نیاورده زن یا شوهر بر او حلال نمی شود. و اگر در این مدت با زن نزدیکی کرده، پس اگر بعد از توجه به ترک طواف نزدیکی کرده باید کفاره بدهد؛ همچنین است بنابر احتیاط اگر پیش از توجه نزدیکی کرده باشد. و کفاره آن بنابر احتیاط واجب قربانی کردن یک شتر است؛ اگر طواف واجب در حج بوده آن را در منی، و اگر در عمره بوده آن را در مکه قربانی کند. و وظیفه کسی که طواف واجب حج یا عمره را ترک کرده در مسأله «368» و «370» گذشت.

مستحبات طواف حج و نماز آن و سعی

(مسأله 641) آنچه برای طواف و نماز طواف و سعی در عمره مستحب بود در اینجا نیز جاری است؛ و مستحب است طواف حج را در روز عید یا حداقل فردای آن بجا آورد و تأخیر نیندازد؛ و مستحب است وقتی که به درب مسجد رسید بایستد و بگوید:

"أللهم أعنی علی نسکک و سلمنی له و سلمه لی. أسألک مسألة العلیل الذلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی ذنوبی و أن ترجعنی بحاجتی. أللهم انی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت اطلب رحمتک و أؤم طاعتک متبعا لامرک راضیا بقدرک ، أسالک مسالة المضطر الیک المطیع لامرک المشفق من عذابک الخائف لعقوبتک أن تبلغنی عفوک و تجیرنی من النار برحمتک".

پس به طرف حجرالاسود برود و آن را استلام کند و ببوسد؛ و اگر نتواند پس از استلام دست خود را ببوسد؛ و اگر نتوانست رو به حجر الاسود بایستد و تکبیر بگوید و پس از آن بجا آورد آنچه را در طواف عمره بجا آورد.

ناوبری کتاب