صفحه ۲۱۷

یا شوهر برای او اشکال نداشته باشد.

(مسأله 633) طواف نساء و نماز آن هر چند واجبند، ولی رکن حج نیستند؛ بلکه اصلا جزو حج نیستند و حج بدون آنها صحیح است. لکن اگر آنها را بجا نیاوردند زن یا شوهر حلال نمی شوند؛ بلکه حلال شدن همه امور مربوط به زن، از قبیل خواستگاری و عقد و گواهی بر عقد نیز بنابر احتیاط واجب بر طواف نساء و نماز آن توقف دارد.

(مسأله 634) در حال اختیار باید طواف نساء را پس از سعی بجا آورد، چنانکه سعی را نیز باید پس از طواف حج و نماز آن بجا آورد. و اگر بر خلاف ترتیب عمل کرده باید اعاده کند به گونه ای که ترتیب حاصل شود.

(مسأله 635) اگر در اثر فراموشی یا ندانستن مسأله، طواف نساء و نماز آن را پیش از سعی بجا آورد، بنابر احتیاط پس از سعی آنها را اعاده نماید؛ هر چند صحت آنها خالی از وجه نیست.

(مسأله 636) زنی که می‎ترسد حائض شود و نتواند طواف نساء را بجا آورد بنابر احتیاط طواف و نماز آن را پیش از سعی بجا آورد؛ و چنانچه حائض نشد آن را اعاده کند، واگر حائض شد نایب بگیرد.

(مسأله 637) اگر زن حائض شد و کاروان او مهلت نمی دهند تا پاک شود و طواف نساء را بجا آورد بنابراحتیاط واجب باید نایب بگیرد.

(مسأله 638) در حج اجاره ای نایب باید طواف نساء را به نیابت منوب عنه بجاآورد؛ و اگر آن را بجا نیاورد، زن بر خود او حلال نمی شود.

(مسأله 639) اگر کسی طواف نساء را که بر او واجب بوده بجا نیاورد تا از دنیا برود، ولی او باید به جای او قضای آن را بجا آورد، یا از دیگری بخواهد به جای او بجا آورد.

ناوبری کتاب