صفحه ۲۱۶

می‎شوند، غیر از نزدیکی بازن و بوی خوش؛ بلکه بنابر احتیاط از صید نیز هر چند در خارج حرم اجتناب نماید. همچنین بنابر احتیاط از سایر بهره بردنها مانند بازی کردن و بوسیدن و نیز عقد بر زن اجتناب نماید.

دوم: بعد از سعی صفا و مروه بوی خوش حلال می‎شود.

سوم: بعد از طواف نساء و نماز آن، زن و آنچه مربوط به زن است بر او حلال می‎شود. ولی صید کردن در حرم خدا بر همه کس حرام است؛ هر چند در حال احرام نباشد. و صید در خارج حرم پس از خارج شدن از احرام مانعی ندارد.

(مسأله 629) برای کسانی که در اثر ترس از حیض یا مرض یا جهات دیگر طواف و سعی و طواف نساء را جلو انداخته اند، پس از طواف و سعی محرمات احرام حلال نمی شود؛ بلکه پس از تقصیر یا تراشیدن سر حلال می‎شود.

مسائل طواف نساء

(مسأله 630) طواف نساء و نماز آن در کیفیت و واجبات و شرایط و احکام مانند طواف حج و نماز آن می‎باشد؛ فقط در نیت باید نیت طواف نساء کند.

(مسأله 631) طواف نساء اختصاص به مرد ندارد؛ بلکه بر زن و خنثی و خصی (اخته) نیز واجب است. و اگر زن آن را بجا نیاورد شوهر بر او حلال نمی شود؛ و مردان نیز اگر آن را بجا نیاورند، زن بلکه بنابر احتیاط واجب سایر امور مربوط به زن نیز بر آنها حلال نمی شود.

(مسأله 632) بنابر احتیاط واجب بچه ممیز که احرام بسته نیز برای حلال شدن زن یاشوهر برای او، باید طواف نساء و نماز آن را بجا آورد؛ بلکه بنابر احتیاط بچه غیر ممیز را نیز اگر احرام بستند، ولیش او را به طواف نساء طواف دهد تا بعد از بلوغ، زن

ناوبری کتاب