صفحه ۲۱۵

نتواند بماند تا پاک شود.

دوم: پیرمرد یا پیرزنی که نتواند به مکه برگردد یا در اثر زیاد بودن جمعیت از طواف عاجز باشد.

سوم: بیماری که بترسد پس از برگشتن در اثر کثرت جمعیت نتواند طواف کند.

چهارم: کسی که می‎داند تا آخر ذی حجه در اثر ترس یا جهاتی دیگر نمی تواند به مکه برگردد، یا نمی تواند طواف و سعی را بجا آورد.

(مسأله 625) سه طائفه اول که طواف و سعی را جلو انداخته اند اگر به مکه برگشتند و می‎توانند، بنابر احتیاط سعی را دوباره بجا آورند؛ بلکه خوب است طواف را نیز در صورت امکان اعاده نمایند، هر چند واجب نیست. ولی طائفه چهارم اگر می‎توانند به مکه برگردند و معلوم شد مانعی که خیال می‎کردند وجودندارد بنابر احتیاط واجب باید طواف و سعی را اعاده نمایند.

(مسأله 626) کسی که به جهتی از جهات می‎ترسد به مکه برگردد جایز است طواف نساء را نیز جلو بیندازد. و طوائف دیگر نیز هر چند جایز است جلو بیندازند ولی بنابر احتیاط در صورت امکان آن را اعاده نمایند.

(مسأله 627) اگر بعد از ورود به مکه نتواند بعضی از اعمال نامبرده را انجام دهد - مثل اینکه بیمار شود و به هیچ شکل هر چند با کمک و مساعدت دیگران نتواند طواف و سعی را به جا آورد، یا زن حائض بوده یا حائض شود و کاروان به او مهلت ماندن را نمی دهد - برای آنچه مقدور او نیست باید نایب بگیرد؛ و آنچه را می‎تواند خودش باید انجام دهد.

(مسأله 628) تروک و محرمات احرام حج در سه مرحله حلال می‎شوند:

اول: بعد از تقصیر یا تراشیدن سر همه محرمات حلال

ناوبری کتاب