صفحه ۲۱۳

نیست به واسطه بلندی موها اول موها رابا ماشین بزند و بعد سر را بتراشد، هر چند بلافاصله باشد؛ و اگر عمدا این کار را کرد باید کفاره بدهد.

(مسأله 617) محرم جایز نیست پیش از سر تراشیدن یا تقصیر، خودش سر دیگری را بتراشد یا موی او را بزند، ولی گرفتن ناخن دیگری مانعی ندارد.

(مسأله 618) اگر در اثر عدم امکان ذبح در منی، در کشتارگاه خارج منی قربانی کند جایز نیست در آنجا تقصیر نماید یا سر خود را بتراشد؛ بلکه باید در منی انجام دهد. و اگر در خارج انجام داده باید برگردد و تراشیدن سر یا تقصیر رااعاده نماید؛ و اگر طواف و سعی را نیز بجا آورده باید آنها را نیز اعاده نماید.

(مسأله 619) اگر بچه ممیز تمام اعمال حج را به نحو صحیح انجام دهد و در آخر سرش را بتراشد، از صروره بودن خارج می‎شود و در سال بعد حکم صروره ندارد.

مستحبات سر تراشیدن

(مسأله 620) در سر تراشیدن چند چیز مستحب است:

اول: اینکه از طرف راست جلوی سر ابتدا کند و "بسم الله" بگوید و این دعا را بخواند: "اللهم أعطنی بکل شعرة نورا یوم القیامة".

دوم: موی سر خود را در منی در خیمه و محل اقامت خود دفن کند.

سوم: بعد از تراشیدن سر، شارب و اطراف ریش خود را اصلاح کند و ناخن خود را نیز بزند.

چهارم: اگر به تراشیدن سر عادت دارد، نوبت تراشیدن بعد را حتی المقدور تأخیر اندازد.

ناوبری کتاب