صفحه ۲۰۹

و بعد معلوم شد نایب رمی نکرده است، قربانی و سر تراشیدن او صحیح است؛ ولی قضای رمی را باید بجا آورد.

(مسأله 597) اگر قربانی را عمدا از روز عید تأخیر انداخت و در روزهای بعد قربانی کرد، هر چند بر خلاف احتیاط واجب عمل کرده ولی قربانی او صحیح است؛ و تا زمانی که قربانی را انجام نداده نمی تواند سرخود را بتراشد یا تقصیر کند.

مستحبات قربانی در منی

(مسأله 598) در قربانی چند چیز مستحب است:

1 - شتر از گاو افضل است؛ و گاو از گوسفند افضل است؛ و میشینه از بز افضل است.

2 - خیلی فربه و چاق باشد.

3 - شتر و گاو ماده باشند و گوسفند نر.

4 - در گوسفند مستحب است قوچ چشم و گوش درشت و دهان و چشم و دست و پا سیاه باشد.

5 - محرم خودش نحر و ذبح را انجام دهد؛ هر چند زن باشد. و اگر نمی تواند دست خود را روی دست ذبح کننده بگذارد.

6 - در حال نحر، شتر ایستاده باشد و دستهای آن را تا زانو بسته باشند؛ و نحر کننده در طرف راست آن بایستد.

7 - در حال نحر یا ذبح این دعا را بخواند:

"وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا (مسلما) و ما أنا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لاشریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. اللهم منک و لک ، بسم الله و الله اکبر. اللهم تقبل منی."کافی ‏498/4.

ناوبری کتاب