صفحه ۲۰۷

مسائل متفرقه قربانی

(مسأله 584) کسی که در حج اجیر دیگری است می‎تواند برای ذبح قربانی نایب بگیرد و نایب قربانی را به قصد جزء برای حجی که موکلش آن را انجام می‎دهد ذبح کند.

(مسأله 585) در شب عید قربانی کردن جایز نیست، مگر برای خائف (ترسان)؛ و در شبهای بعد نیز خلاف احتیاط است. پس اگر در روز عید قربانی نکرده در روزهای بعد قربانی کند؛ مگر اینکه خائف باشد.

(مسأله 586) کسی که در حال احرام است پیش از تقصیر یا تراشیدن سر جایز است برای ذبح یا نحر قربانی، نایب دیگری شود.

(مسأله 587) اگر چند نفر پول روی هم گذاشتند و به کسی وکالت دادند که برود و گوسفند بخرد و برای آنان قربانی کند و او به شرکت به عدد آنان گوسفند خرید و برای هر کدام یک گوسفند معین کرد و ذبح نمود، در صورتی که همه به این گونه معامله رضایت داده اند کافی است؛ هر چند گوسفندها از نظر قیمت تفاوت داشته باشند.

(مسأله 588) کسی که در اثر ندانستن مسأله گوسفند خود را برای ذبح به غیر مؤمن داده است و پس از ذبح، تراشیدن سر و سایر اعمال حج را بجا آورده و از احرام خارج شده، پس از توجه بنابر احتیاط واجب باید قربانی خود را دوباره انجام دهد؛ هر چند به وسیله نایب گرفتن باشد، واعمال و حج او صحیح است. همچنین است اگر گمان می‎کرد ذبح کننده مؤمن است و به او در ذبح نیابت داد و بعد معلوم شد مؤمن نبوده است.

(مسأله 589) سابقا گفته شد که قربانی باید در منی باشد و

ناوبری کتاب