صفحه ۲۰۱

(مسأله 553) قربانی باید در منی باشد؛ و اگر در حال اختیار در جای دیگر قربانی کند کافی نیست.

(مسأله 554) اگر قربانگاه را در خارج منی درست کرده اند و به طور کلی از ذبح در منی جلوگیری می‎کنند، پس اگر ممکن است در روز بعد تا آخر ایام تشریق بلکه تا آخر ذی حجه در منی قربانی کند هر چند به وسیله نایب گرفتن باشد باید در منی ذبح کند؛ ولی اگر به طور کلی هر چند با تأخیر و به وسیله نایب مقدور نیست، در این صورت می‎تواند در خارج منی قربانی کند. و بنابر احتیاط نزدیکترین قربانگاه به منی را انتخاب نماید.

(مسأله 555) بنابر احتیاط واجب قربانی باید در روز باشد؛ حتی کسانی که معذور بوده و شب از مشعر کوچ کرده اند و رمی جمره را شبانه انجام داده اند قربانی را جایز نیست در شب انجام دهند. ولی شخص خائف (ترسان)، که در روز نمی تواند قربانی کند می‎تواند در شب آن را انجام دهد.

(مسأله 556) بنابر احتیاط واجب قربانی را از روز عید تأخیر نیندازد. ولی اگر تأخیر انداخت یا در اثر فراموشی یا ندانستن مسأله یا پیدا نشدن حیوان یا عذری دیگر انجام نشد، در ایام تشریق یعنی تا سیزدهم ذی حجه بجا آورد؛ و اگر نتوانست چنانچه تا آخر ذی حجه آن را انجام دهد کافی است.

(مسأله 557) اعمال منی در روز عید قربان به ترتیب عبارت است از: "رمی جمره عقبه" و "قربانی" و "تراشیدن سر یا تقصیر". پس باید ترتیب را رعایت کند؛ ولی اگر در اثر فراموشی یا ندانستن مسأله بعضی را بر بعضی مقدم داشت کافی است و اعاده آن لازم نیست.

(مسأله 558) قربانی نیز مانند سایر اعمال حج از عبادات است و باید به قصد قربت و با نیت خالص بدون ریا انجام شود.

ناوبری کتاب