صفحه ۲۰۰

فاصله باشد؛ و در رمی جمره اولی و وسطی در کنار آنها بایستد.

نهم: در جمره عقبه پس از رمی توقف نکند؛ و در دو جمره دیگر رو به قبله بایستد و دعا کند و حمد و ثنای خدا گوید و بر پیامبر(ص) و آل او صلوات بفرستد.

دهم: در رمی جمره عقبه پشت به قبله و رو به جمره بایستد.

یازدهم: پس از برگشتن به جای خود در منی بگوید:

"اللهم بک وثقت و علیک توکلت فنعم الرب و نعم المولی و نعم النصیر."

دوازدهم: مستحب است ریگها از مشعر جمع آوری شده باشند و به قدر سر انگشت و ابرش "ابرش" به ریگهای خال و خط دار می‎گویند. ونقطه دار باشند؛ و کراهت دارد سیاه یا سفید یا قرمز یک دست باشند.

2 - قربانی و شرایط و مستحبات آن:

(مسأله 551) دوم از واجبات منی در روز عید در حج تمتع "هدی" یعنی قربانی است. پس کسی که حج تمتع بجا می‎آورد واجب است در روز عید پس از رمی جمره عقبه یک شتر قربانی کند و یا یک گاو یا گوسفند ذبح نماید؛ و شتر ازهر دو افضل است و گاو از گوسفند افضل است. و غیر از سه حیوان نامبرده سایر حیوانات کافی نیست.

(مسأله 552) در شرایط عادی یک قربانی برای چند نفر کافی نیست؛ بلکه در حال ناچاری نیز کافی بودن آن محل اشکال است. پس اگر هر کدام به تنهایی پول یک قربانی را ندارند یا تهیه آن ممکن نیست ولی می‎توانند به شرکت یک قربانی تهیه کنند، در این صورت بنابر احتیاط، بین شرکت در قربانی و روزه گرفتن جمع کنند و هر دو را بجا آورند.

ناوبری کتاب