صفحه ۱۹۹

نایب بگیرند که از سالم شدن و موفق شدن خودش مأیوس باشند.

(مسأله 548) اگر بیمار یا بیهوش بعد از تمام شدن عمل نایب سالم شود، بنابر احتیاط خودش نیز رمی کند. ولی اگر در بین عمل او سالم شود باید خودش آن را از سر گیرد؛ و اکتفا به مقدار رمی نایب محل اشکال است.

(مسأله 549) بر رمی در طبقه دوم جمرات، ظاهرا رمی جمره صدق می‎کند و کافی است.

مستحبات رمی جمرات

(مسأله 550) در رمی جمرات چند چیز مستحب است:

اول: در حال رمی با وضو باشد.

دوم: پیاده باشد نه سواره.

سوم: رمی در وقت ظهر واقع شود.

چهارم: ریگها را در دست چپ نگه دارد و با دست راست بیندازد.

پنجم: ریگ را بر انگشت ابهام (شست) بگذارد و با سر انگشت سبابه "سبابه": انگشت پهلوی شست. بیندازد.

ششم: وقتی که ریگها را در دست گرفت و آماده رمی شد این دعا را بخواند:

"اللهم هؤلاء حصیاتی فاحصهن لی و ارفعهن فی عملی."کافی 479/4

هفتم: با انداختن هر ریگ تکبیر ذیل را بگوید:

"الله اکبر، اللهم ادحر عنی الشیطان. اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنة نبیک (ص)، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا وسعیا مشکورا و ذنبا مغفورا."

هشتم: در رمی جمره عقبه بین او و جمره پانزده یا ده ذراع

ناوبری کتاب