صفحه ۱۹۷

ترک کرده و قربانی و تراشیدن سر را انجام داده است لازم نیست پس از قضای رمی جمره قربانی و تراشیدن سر را دوباره بجا آورد.

(مسأله 536) کسانی که از رمی جمره در روز معذورند - مانند اشخاص بیمار یا ترسان - می‎توانند در شب رمی کنند؛ و هر وقت شب باشد مانعی ندارد.

و معذورین عمومی مانند زنان و پیرمردان و کودکان و ضعیفان که شبانه از مشعر به منی کوچ داده شده اند نیز جایز است در شب عید رمی جمره عقبه را انجام دهند؛ همچنین است حکم بندگان زرخرید و چوپانان؛ ولی قربانی باید در روز عید واقع شود.

(مسأله 537) اگر احتمال دهد ریگهایی را که در حرم است از خارج حرم به حرم آورده باشند به شک خود اعتنا نکند.

(مسأله 538) اگر احتمال دهد ریگهایی را که جمع آوری کرده بکر نباشند و سابقا در رمی مورد استفاده واقع شده باشند، به شک خود اعتنا نکند.

(مسأله 539) اگر شک کند آنچه را برای رمی جمع آوری کرده "حصی" یعنی ریگ بر آنها گفته می‎شود یا نه، رمی با آنها کافی نیست و باید یقین کند "حصی" یعنی ریگ بر آنها گفته می‎شود.

(مسأله 540) اگر در عدد ریگهایی که انداخته یا در رسیدن آنها به جمره شک کرد، پس اگر مشغول رمی است باید به اندازه ای بیندازد که یقین کند هفت عدد آنها اصابت کرده است؛ و مجرد مظنه و گمان کافی نیست. و اگر از رمی فارغ شده و وارد واجب دیگری - مانند قربانی یا حلق - شده و شک کرده، یا اینکه رمی در روز واقع شده و در شب شک کرده، به شک خود اعتنا نکند.

(مسأله 541) اگر پس از فراغت از رمی بلافاصله در صحت آن شک کرد، بنابر احتیاط دوباره آن را بجا آورد؛ و اگر

ناوبری کتاب