صفحه ۱۹۴

اعتراف کند و هفت مرتبه از خدا طلب بخشش نماید.

9 - مستحب است ریگهایی را که در منی برای رمی جمرات لازم است از مشعر جمع آوری کند؛ و دست کم مقدار لازم هفتاد دانه است. ولی چون ممکن است بعضی از ریگها به هدف نخورد بجاست مقدار بیشتری جمع آوری کند.

10 - مستحب است در کوچ کردن به طرف منی وقتی که به وادی محسر رسید مقدار صد قدم مانند شتر تند حرکت کند؛ و اگر سواره است مرکوب خود را حرکت دهد و بگوید:

"رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم."

و بگوید:

"اللهم سلم عهدی، و اقبل توبتی و اجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی."

فصل چهارم - واجبات منی در روز عید قربان

(مسأله 531) پنجم و ششم و هفتم از واجبات حج اعمال سه گانه منی است در روز عید قربان؛ یعنی: "رمی جمره عقبه" و "ذبح گوسفند یا نحر شتر" و "تراشیدن سر و یا احیانا تقصیر". و "منی" مکانی است در حدود یک فرسخی مکه سابق؛ و بین مکه و وادی محسر واقع شده است. و حد آن در طرف مکه گردنه ای است که جمره عقبه در آن قرار گرفته است.

1 - رمی جمره عقبه:

(مسأله 532) اولین واجب منی در روز عید "رمی جمره عقبه""جمرات" ستونهای سنگی است که در منی در سه محل نزدیک به یکدیگر نصب شده اند؛ و سمبل جاهایی است که شیطان در برابر حضرت ابراهیم 7 وسوسه کرده است. و پرتاب ریگ به آنها به معنای زدن شیطان و ایستادگی در برابر او می‎باشد. و جمره عقبه یکی از آنهاست که در گردنه واقع شده و از همه به مکه نزدیکتر است. است؛ یعنی انداختن هفت ریگ به آن، به پیروی از

ناوبری کتاب