صفحه ۱۸۹

اگر حج او حج تمتع بوده، عمره تمتع را نیز در سال بعد باید اعاده نماید.

و درهمه صورتهای آینده که حکم به بطلان حج می‎شود این دستور جاری است.

و اعمال عمره مفرده - چنانکه سابقا گفته شد - علاوه بر احرام عبارت است از "طواف"، "نماز طواف"، "سعی بین صفا و مروه"، "تقصیر یا حلق" و "طواف نساء و نماز آن".

دوم: اینکه وقوف اختیاری عرفات و وقوف اختیاری مشعر را درک کند؛ در این صورت حج او بدون اشکال صحیح است.

سوم: اینکه وقوف اختیاری عرفات و اضطراری مشعر را در روز عید درک کند؛ پس اگر وقوف اختیاری مشعر را عمدا ترک کرده است حج او باطل است، وگرنه صحیح است.

چهارم: اینکه وقوف اختیاری مشعر را با اضطراری عرفات درک کند؛ پس اگر وقوف اختیاری عرفات را عمدا ترک کرده است حج او باطل است، والا صحیح است.

پنجم: اینکه وقوف اختیاری عرفات را با اضطراری مشعر در شب عید درک کند؛ پس اگر ترک وقوف اختیاری مشعر در اثر یکی از عذرها بوده حج او صحیح است. و سابقا در مسأله «523» گفته شد که زنان و پیرمردان و کودکان و مریضها از معذورین محسوبند که می‎توانند در شب وقوف کنند و پس از نیمه شب رهسپار منی شوند. و اگر ترک وقوف اختیاری مشعر از روی علم و عمد و بدون عذر بوده، هر چند بنابر مشهور حج او صحیح است، ولی بنابر احتیاط واجب اعمال حج تمتع و عمره مفرده را به قصد ما فی الذمه (از حج تمتع و عمره) انجام دهد و در سال بعد نیز حج را اعاده نماید. و لازم نیست طواف و نماز و سعی و طواف نساء را تکرار کند؛ بلکه می‎تواند آنها را یکبار به قصد

ناوبری کتاب