صفحه ۱۸۴

"اللهم لک الحمد علی نعمائک التی لاتحصی بعدد و لاتکافی بعمل."

و به همه آیاتی از قرآن که در آنها حمد خدا ذکر شده خدا را حمد نماید؛ و به آیاتی که در آنها تسبیح ذکر شده خدا را تسبیح نماید؛ و به آیاتی که در آنها تکبیر ذکر شده خدا را تکبیر نماید؛ و به آیاتی که در آنها تهلیل ذکر شده خدا را تهلیل نماید. و زیاد بر محمد(ص) و آل محمد(ص) صلوات بفرستد؛ و به هر اسمی از اسماء الله که در قرآن ذکر شده خدا را بخواند؛ و به هر اسمی از اسماء الهی که به یاد دارد خدا را بخواند؛ و به اسمائی که در آخر سوره حشر ذکر شده خدا را بخواند.

14 - پس بگوید:

"اسألک یا الله یا رحمن بکل اسم هو لک ، و اسألک بقوتک و قدرتک و عزتک ، و بجمیع ما احاط به علمک ، و بجمعک و بارکانک کلها، و بحق رسولک صلواتک علیه و آله و باسمک الاکبر الاکبر، و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقا علیک ان تجیبه. و باسمک الاعظم الاعظم الاعظم الذی من دعاک به کان حقا علیک ان لا ترده و ان تعطیه ما سال ان تغفرلی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک فی."

15 - و حاجتهای دنیایی و آخرتی خود را از خدا بخواهد؛ و از او بخواهد که در سال آینده و همه سالها توفیق حج بیابد؛ و هفتاد مرتبه بهشت طلب کند؛ و هفتاد مرتبه توبه و استغفار کند. و بگوید:

"اللهم فکنی من النار و اوسع علی من رزقک الحلال الطیب، و ادراء عنی شر فسقة الجن و الانس، و شر فسقة العرب و العجم."من لایحضره الفقیه ‏542/2.

ناوبری کتاب