صفحه ۱۸

بر او توکل کن؛ و تسلیم فرمان قضا و قدر او شو؛ و با دنیا و راحتی و خلق خدا وداع کن."

"و اخرج من حقوق تلزمک من جهة المخلوقین، و لا تعتمد علی زادک و راحلتک و اصحابک و قوتک و شبابک و مالک مخافة ان تصیر لک اعداء و وبالا، لیعلم انه لیس له قوة و لا حیلة و لا لأحد الا بعصمة الله تعالی و توفیقه، و استعد استعداد من لا یرجو الرجوع، و احسن الصحبة و راع اوقات فرائض الله و سنن نبیه (ص) و ما یجب علیک من الادب و الاحتمال و الصبر و الشکر و الشفقة و السخاء و ایثار الزاد علی دوام الاوقات."

"و پیش از حج حقوقی را که از مردم در ذمه تو می‎باشد ادا کن. و اعتماد به توشه و مرکب و یاران و نیرو و جوانی و مالت نداشته باش؛ زیرا بسا آنها همه دشمن تو شوند و تو را تنها گذارند و برای تو کاربردی نداشته باشند.

باید بدانی هیچ نیرو و پناهی جز خدا نیست. در این راه خود را مانند کسی که امید به برگشتن ندارد آماده ساز؛ و با همراهانت در این سفر خوش رفتاری کن؛ و مراقب واجبات الهی و سنتهای پیامبر گرامی باش تا آنها را به خوبی و در اوقات خود انجام دهی و آداب آنها را رعایت کنی؛ و تحمل و صبر در برابر ناراحتیها، و شکر خدا و مهربانی نسبت به خلق خدا را پیشه خود کن؛ و با سخاوت باش، و در همه اوقات نسبت به آنچه داری دیگران را بر خود مقدم بدار."

"ثم اغتسل بماء التوبة الخالصة من الذنوب، و البس کسوة الصدق و الصفاء و الخضوع و الخشوع. و احرم عن کل شئ یمنعک عن ذکر الله عزوجل و یحجبک عن طاعته. و لب بمعنی اجابة صافیة خالصة زاکیة لله عزوجل فی دعوتک له متمسکا بالعروة الوثقی."

"و پس از رسیدن به محل احرام در یکی از میقاتها، با آب

ناوبری کتاب