صفحه ۱۷۸

محسر که متصل به مزدلفه "مزدلفه" همان مشعرالحرام است. است.

4 - و هنگام توجه به طرف عرفات این دعا را بخواند:

"اللهم الیک صمدت و ایاک اعتمدت، و وجهک اردت فاسالک ان تبارک لی فی رحلتی و ان تقضی لی حاجتی و ان تجعلنی الیوم ممن تباهی به من هو افضل منی."

پس تلبیه گویان رهسپار عرفات شود.

فصل دوم - وقوف به عرفات

سوم از واجبات حج به طور کلی "وقوف به عرفات" است.

(مسأله 505) واجب است محرم به احرام حج در ظهر روز عرفه - نهم ذی حجه - در عرفات باشد و در آنجا نیت وقوف کند؛ و آن رکنی است از ارکان حج که اگر عمدا آن را ترک کند حجش باطل است.

(مسأله 506) وقوف به عرفات نیز مانند سایر اعمال حج از عبادات است وباید به قصد قربت و با خلوص نیت و خالی از ریاباشد.

(مسأله 507) مقصود از "وقوف" توقف کردن و بودن در آن مکان است برای رضای خدا؛ خواه سواره باشد یا پیاده، نشسته باشد یا خوابیده و یا در حال حرکت، به هر صورت باشد کافی است. ولی اگر در تمام مدت - یعنی از ظهر تا مغرب - خواب یا بیهوش یا بدون نیت باشد، وقوف او باطل است.

(مسأله 508) هر چند از بعضی اخبار استفاده می‎شود که می‎توانند اول ظهر نماز ظهر و عصر را در خارج عرفات بخوانند و بعد وارد عرفات شوند، ولی بنابر احتیاط از اول ظهر به عرفات بروند و تا مغرب شرعی که وقت نماز مغرب و عشاست در آنجا

ناوبری کتاب