صفحه ۱۷۵

واجبات حج تمتع

سابقا گفته شد وظیفه کسانی که از مکه معظمه دورند حج تمتع است؛ و آن مرکب است از دو عمل: "عمره تمتع" و "حج تمتع". و واجبات عمره تمتع شش چیز است، و واجبات حج تمتع چهارده چیز.به مسائل «135»، «136» و «137» مراجعه شود.

اینک که از بیان واجبات عمره تمتع فارغ شدیم بحث خود را در بیان واجبات حج تمتع ادامه می‎دهیم؛ و آنها را در شش فصل بیان می‎کنیم.

فصل اول - احرام حج و مستحبات آن

(مسأله 499) اولین واجب حج تمتع "نیت حج تمتع" است و دومین واجب آن "احرام" است؛ و آن در واجبات و شرایط و تروک و محرمات و مستحبات و مکروهات گذشته مانند احرام عمره است؛ فقط در نیت و محل احرام تفاوت دارند. در احرام حج باید به نیت حج تمتع محرم شود و محل آن مکه معظمه است؛ و در هر جای مکه واقع شود کافی است، ولی افضل "مسجدالحرام" است و افضل مواضع آن "مقام ابراهیم (ع)" و "حجر اسماعیل (ع)" است.

و چون شهر مکه وسعت پیدا کرده است بنابر احتیاط هر چه نزدیکتر به مسجدالحرام محرم شود تا مطمئن شود در حدود مکه

ناوبری کتاب