صفحه ۱۷۱

اشک خارج شود هر چند به مقدار پر مگسی باشد؛ و زیاد دعا کند.

23 - و خوب است بخواند: "أللهم انی أسألک حسن الظن بک علی کل حال، و صدق النیة فی التوکل علیک ."کافی ‏433/4.

24 - و هنگام برگشتن به طرف صفا نیز مانند آمدن به طرف مروه عمل نماید؛ و همچنین پس از برگشتن، بر صفا و مروه اعمال گذشته را تکرار نماید. و بر زنها به طور کلی شتاب و هروله نیست.

فصل پنجم - تقصیر و احکام آن

ششم از واجبات عمره تمتع "تقصیر" است؛ یعنی زدن مو یا ناخن.

(مسأله 489) در عمره تمتع واجب است پس از سعی تقصیر کند؛ یعنی مقداری از ناخنهای دست یا پا، یا موی سر یا شارب و یا ریش خود را بزند. و بهتر بلکه احوط این است که به زدن ناخن اکتفا نکند؛ بلکه مقداری از مو را نیز بزند. و تراشیدن سر کافی نیست؛ بلکه بنابر مشهور حرام است.

(مسأله 490) بنابر اقوی کندن مو کافی نیست؛ و کافی بودن زدن موی عانه "عانه": محل روییدن موی زیر شکم. یا زیر بغل و امثال اینها نیز محل اشکال است.

(مسأله 491) تقصیر باید بعد از سعی باشد؛ و اگر پیش از سعی تقصیر کند کافی نیست و باید آن را بعد از سعی بجا آورد. و اگر عمدا واقع شده کفاره نیز دارد.

(مسأله 492) تقصیر نیز از عبادات است و باید آن را با نیت خالص و به قصد اطاعت خدا بجا آورد. و اگر به قصد ریا یا

ناوبری کتاب