صفحه ۱۷۰

قریب یا بعید اردد علی نعمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک".

19 - و مستحب است پیاده سعی کند، و با آرامش و وقار حرکت کند تا به مناره نزدیک صفا برسد و از آنجا تا جایی که سابقا بازار عطر فروشان بوده و اکنون با علامت خاصی مشخص شده است با شتاب و هروله مانند دویدن شتر حرکت کند و بگوید:

"بسم الله، و الله أکبر، و صلی الله علی محمد و أهل بیته، أللهم أغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک أنت الاعز الاکرم، و اهدنی للتی هی أقوم. أللهم ان عملی ضعیف، فضاعفه لی و تقبله منی. أللهم لک سعیی، و بک حولی و قوتی فتقبل عملی یا من یقبل عمل المتقین".من لا یحضره الفقیه ‏536/2.

20 - و وقتی که از آن محل گذشت، شتاب و هروله را ترک کند و با آرامش و وقار حرکت کند تا مروه و بگوید:

"یا ذا المن و الطول و الکرم و النعماء و الجود صل علی محمد و آل محمد اغفرلی ذنوبی، انه لا یغفر الذنوب الا أنت".

21 - و هنگامی که به مروه رسید، بالای آن برود و به طرف خانه کعبه متوجه شود و آنچه را در صفا انجام داده بجا آورد و دعاهای آنجا را بخواند و از خدا بخواهد حاجات او را برآورده فرماید؛ پس بگوید:

"أللهم یا من أمر بالعفو یا من یجزی علی العفو یا من دل علی العفو، یا من زین العفو یا من یثیب علی العفو یا من یحب العفو یا من یعطی علی العفو یا من یعفو علی العفو یا رب العفو؛ العفو العفو العفو."

22 - و مستحب است نزد خدا تضرع نماید و گریه کند و اگر نمی تواند، حالت گریه به خود بگیرد و کوشش نماید از چشمانش

ناوبری کتاب