صفحه ۱۶۸

7 - پس سه مرتبه بگوید: "اشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نعبد الا ایاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون."

8 - پس سه مرتبه بگوید: "أللهم انی اسالک العفو و العافیة و الیقین فی الدنیا و الاخرة ."

9 - پس سه مرتبه بگوید: "أللهم آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار."

10 - پس صد مرتبه بگوید: "الله اکبر" و صد مرتبه: "لا اله الا الله" و صد مرتبه: "الحمدلله" و صد مرتبه: "سبحان الله".

11 - پس بگوید: "لا اله الا الله وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الاحزاب وحده، فله الملک و له الحمد وحده وحده. أللهم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، أللهم انی أعوذ بک من ظلمة القبر و وحشته أللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ."

12 - و بسیار تکرار کند سپردن دین و نفس و اهل خود را به پروردگار خود.

13 - پس بگوید: "استودع الله الرحمن الرحیم الذی لا تضیع و دائعه دینی و نفسی و أهلی، أللهم استعملنی علی کتابک و سنة نبیک و توفنی علی ملته و أعذنی من الفتنة ."

14 - پس سه مرتبه بگوید: "الله اکبر" و دوباره این دعا را تکرار کند؛ پس یک تکبیر بگوید و باز دعا را بخواند. و اگر همه این دعاها را نمی تواند بخواند هر قدر می‎تواند بخواند.کافی ‏431/4.

از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: "پیامبرخدا(ص) به اندازه خواندن یک سوره بقره با تأنی بر روی کوه صفا می‎ایستادند."

ناوبری کتاب