صفحه ۱۶۱

فصل چهارم - سعی بین صفا و مروه

واجبات، شرایط، احکام و آداب آن

سعی بین صفا و مروه:

پنجم از واجبات عمره تمتع "سعی بین صفا و مروه" است.

(مسأله 462) واجب است پس از نماز طواف سعی کند بین صفا و مروه که دو کوه معروفند، بدین نحو که از صفا برود به مروه و از مروه برگردد به صفا؛ و این عمل در حج و عمره مفرده نیز واجب است.

(مسأله 463) سعی بین صفا و مروه باید هفت مرتبه باشد؛ و هر مرتبه را یک "شوط" می‎نامند. بدین نحو که از صفا به مروه یک شوط است و از مروه به صفا نیز یک شوط.

(مسأله 464) در سعی واجب است از صفا شروع کند، و در نتیجه به مروه ختم می‎شود. پس اگر از مروه شروع کند، سعی باطل است و باید آن را از سر گیرد.

(مسأله 465) بنابر احتیاط واجب در سعی باید از اول کوه صفا، از پایین آن شروع کند و تا اولین جزء کوه مروه ادامه دهد؛ و اگر مقداری روی کوه صفا برود و از آنجا به شکل متعارف شروع کند مانعی ندارد. چنانکه در مروه هم می‎تواند برای احتیاط کمی بالای آن برود.

(مسأله 466) در سعی جایز است بدون عذر نیز بر حیوان یا دوچرخه و مانند آن سوار شود و سواره سعی کند؛ هر چند پیاده رفتن افضل است.

(مسأله 467) واجب است رفت و برگشت بین صفا و مروه از راه متعارف باشد؛ و اگر فرضا از داخل مسجدالحرام یا

ناوبری کتاب