صفحه ۱۵۹

اشکال است؛ و قهرا در حلال شدن زن و سایر محرمات احرام با اشکال مواجه می‎شود.

(مسأله 454) اگر نتوانست قرائت یا ذکرهای واجب نماز را یاد بگیرد باید کسی را وادارد تا در وقت خواندن به او تلقین کند؛ و اگر ممکن نیست باید به هر نحو ممکن است خودش نماز را بخواند، و بنابر احتیاط در مقام ابراهیم (ع) به شخص عادلی نیز اقتدا کند و به یک نفر نیز نیابت دهد تا به جای او نماز را بخواند؛ و اگر اقتدا کردن مشقت دارد خودش بخواند و به یک نفر نیز نیابت دهد تا به جای او بخواند. و اگر کسی قرائت نمازش درست نیست و نمی تواند خوب یاد بگیرد جایز نیست به نیابت دیگری به حج برود.

(مسأله 455) نماز طواف را در همه وقت جایز است بخواند؛ مگر اینکه موجب فوت نماز واجب یومیه شود؛ پس در این صورت اول نماز یومیه را بخواند.

(مسأله 456) اگر کسی نماز طواف واجب را در حجر اسماعیل (ع)بجا آورد و پس از نماز متوجه اشتباه خود شود باید نماز را در پشت مقام ابراهیم (ع) اعاده نماید.

(مسأله 457) کسی که در عمره تمتع بعد از طواف وضویش باطل شده و خجالت کشیده که بگوید وضویش باطل شده و نمازش را بی وضو خوانده و بعد از آن سعی و تقصیر را بجا آورده و از احرام خارج شده است، باید نماز طواف و سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(مسأله 458) خواندن نماز طواف به جماعت در حال اختیار محل اشکال است؛ و در حال ضرورت نیز نباید به آن اکتفا کند.

(مسأله 459) اگر بین طواف واجب و نماز آن زیاد فاصله بیندازد، هر چند گناه کرده است ولی لازم نیست طواف را از سر گیرد.

ناوبری کتاب