صفحه ۱۵۷

فصل سوم - نماز طواف

چهارم از واجبات عمره تمتع "نماز طواف" است.

(مسأله 442) واجب است بعد از تمام شدن طواف واجب دو رکعت نماز مانند نماز صبح به قصد نماز طواف بخواند؛ خواه طواف عمره باشد یا طواف حج یا طواف نساء.

(مسأله 443) واجب است پس از تمام شدن طواف واجب بدون فاصله عرفی نماز طواف را بخواند؛ و نباید عمدا آن را تأخیر اندازد.

(مسأله 444) نماز طواف واجب را بنابر احتیاط واجب باید پشت مقام ابراهیم (ع) و نزدیک به آن بخواند؛ به نحوی که مقام در جلوی او قرار گیرد و عرفا گفته شود نزد مقام خوانده است. مگر اینکه در اثر کثرت جمعیت نتواند و مزاحم او شوند؛ پس در این صورت آن را پشت مقام ولی عقب تر بخواند، ولی بنابر احتیاط واجب نزدیکترین مکان را نسبت به مقام ابراهیم (ع) رعایت نماید. و اما نماز طواف مستحب را در هر جای مسجدالحرام بخواند کافی است.

(مسأله 445) جایز است در نماز طواف پس از حمد هر سوره ای را که می‎خواهد بخواند؛ به جز سوره هایی که در آنها سجده واجب است. ولی مستحب مؤکد است در رکعت اول سوره: "قل هو الله احد" و در رکعت دوم سوره: "قل یا أیها الکافرون" را بخواند.

(مسأله 446) نماز طواف را می‎تواند مانند نماز صبح بلند بخواند، و می‎تواند مانند نماز ظهر آهسته قرائت کند.

(مسأله 447) اگر در رکعتهای نماز طواف شک کرد، نماز باطل می‎شود و باید آن را از سر بگیرد. و اگر در یکی از افعال یا اقوال آن شک کرد، پس اگر محل آن نگذشته است آن را

ناوبری کتاب