صفحه ۱۵۵

فاستجبت له و القیت علیه محبة منک ، و اسالک باسمک الذی غفرت به لمحمد(ص) ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و اتممت علیه نعمتک ان تفعل بی کذا و کذا".کافی ‏406/4.

و به جای "کذا و کذا" حاجات خود را بطلبد.

2 - و نیز در حال طواف بگوید: "اللهم انی الیک فقیر و انی خائف مستجیر فلا تغیر جسمی و لا تبدل اسمی".

3 - و هر وقت به در خانه کعبه می‎رسد صلوات بر پیغمبر و آل او بفرستد و این دعا را بخواند:

"سائلک فقیرک مسکینک ببابک ، فتصدق علیه بالجنة . اللهم البیت بیتک و الحرم حرمک و العبد عبدک و هذا مقام العائذ المستجیر بک من النار فأعتقنی و والدی و اهلی و ولدی و اخوانی المؤمنین من النار یا جواد یا کریم"من لا یحضره الفقیه ‏531/2.

4 - و وقتی که به حجر اسماعیل (ع) رسید، پیش از رسیدن به ناودان سر را بلند کند و در حال نگاه به ناودان بگوید:

"أللهم أدخلنی الجنة و أجرنی من النار برحمتک و عافنی من السقم و اوسع علی من الرزق الحلال و ادراء عنی شر فسقة الجن و الانس و شر فسقة العرب و العجم".

5 - و وقتی که از حجر اسماعیل (ع) گذشت و به پشت کعبه رسید

بگوید: "یا ذا المن و الطول یا ذا الجود و الکرم ان عملی ضعیف فضاعفه لی و تقبله منی انک أنت السمیع العلیم".

6 - و وقتی که به رکن یمانی رسید دست بلند کند و بگوید:

"یا الله یا ولی العافیة و خالق العافیة و رازق العافیة و المنعم بالعافیة و المنان بالعافیة و المتفضل بالعافیة علی و علی جمیع خلقک یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما صل علی محمد و آل

ناوبری کتاب