صفحه ۱۵۳

طواف، منصرف نشده باشد.

پنجم: اینکه پیش از رسیدن به حجرالاسود و تمام شدن شوط، بین هفت و بیشتر شک کند.

(مسأله 432) "گمان" در عدد شوطها و در شرایط طواف معتبر نیست و حکم شک را دارد.

(مسأله 433) اگر در طواف مستحب در عدد شوطها شک کند، بنابر کمتر گذارد و طواف او صحیح است.

(مسأله 434) اگر رفیق انسان که مورد اعتماد است به عدد شوطها یقین دارد اعتماد بر شماره او جایز است.

مسائل متفرقه طواف

(مسأله 435) اگر در بین سعی صفا و مروه یادش آید که طواف را بجا نیاورده یا طوافش باطل بوده است، باید سعی را رها کند و طواف و نماز آن را بجا آورد و پس از آنها سعی را از سر گیرد. و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر پس از تمام شدن سعی یادش آید که طواف را بجا نیاورده یا باطل بوده، پس از طواف و نماز آن سعی را دوباره بجا آورد.

(مسأله 436) اگر مریض یا کودکی را به دوش گرفت تا طوافش دهد می‎تواند برای خودش نیز قصد طواف کند؛ و طواف هر دو صحیح است.

(مسأله 437) در حال طواف تکلم کردن، خندیدن، شعر خواندن و مانند اینها اشکال ندارد؛ ولی در طواف واجب کراهت دارد. بلکه سزاوار است در هر طوافی مشغول دعا و ذکر خداوند و تلاوت قرآن باشد.

(مسأله 438) آب خوردن در حال طواف و در بین آن مانعی ندارد.

ناوبری کتاب