صفحه ۱۴۷

طواف کند و پس از آن یک دور بدون قصد طواف برای تماشا یا تبرک یا پیدا کردن کسی مثلا بگردد طواف او صحیح است.

(مسأله 415) اگر در اثر ندانستن مسأله گمان کرد همین طور که هفت شوط طواف شرعی است یک شوط هم طواف شرعی مستحب است، پس از اول یا در بین نیت کرد هشت شوط طواف کند که هفت شوط آن طواف واجب باشد و یک شوط آن طواف مستحب جداگانه باشد، هفت شوط طواف او صحیح است؛ هر چند خوب است آن را از سر گیرد. همچنین است اگر پس از تمام شدن هفت شوط با این گمان یک شوط اضافه کند.

(مسأله 416) بنابر احتیاط واجب در طواف واجب "قران" جایز نیست؛ یعنی جایز نیست پس از اتمام طواف واجب بدون اینکه نماز طواف فاصله شود یک طواف دیگر بجا آورد. ولی در طواف مستحبی "قران" بین آنها مانعی ندارد؛ پس جایز است چند طواف مستحبی به دنبال هم بجا آورد و بعد نمازهای آنها را بخواند، هر چند بنابر مشهور کراهت دارد.

(مسأله 417) اگر یک شوط یا کمتر یا بیشتر بر طواف خود اضافه کند و قصدش این باشد که زیاده را جزو طواف دیگر قرار دهد، از موارد قران حساب می‎شود و حکم قران بر آن جاری است.

(مسأله 418) در طواف واجب اگر از اول یا در بین طواف، قصد قران کند، بنابر احتیاط واجب باید پس از مقداری فاصله که موالات به هم بخورد طواف را از سر گیرد؛ و اگر بعد از تمام شدن طواف قصد طواف دیگر کند و آن را بجا آورد بنابر اقوی طواف اول او صحیح است، هر چند احوط اعاده است.

(مسأله 419) اگر از روی سهو و غفلت بر هفت شوط اضافه نمود، پس اگر زیاده کمتر از یک شوط است آن را رها کند و بنابر مشهور و اقوی طواف او صحیح است؛ ولی خوب است اعاده

ناوبری کتاب