صفحه ۱۴۶

از فقها مشهور نیست؛ زیرا غیر از "شیخ طوسی" و "ابن براج" در کلمات دیگران مانند "شیخ صدوق" و "شیخ مفید" و "سید مرتضی" و "ابو الصلاح" یافت نشد؛ و چون علمای غیر شیعه به این شرط قائل نیستند اگر از خصائص قطعی شیعه بود فقهای قدیم شیعه همه متعرض آن می‎شدند.

هفتم و هشتم از واجبات طواف: اینکه طواف باید هفت شوط کامل باشد، نه کمتر و نه زیادتر. همچنین بنابر اقوی باید این هفت شوط عرفا متوالی و پی در پی واقع شود به نحوی که عمل واحد شمرده شود؛ پس نباید بین شوطها و اجزای آنها فاصله زیاد پیدا شود، مگر در موارد خاصی که استثنا شده باشد.

(مسأله 411) اگر از اول عمدا نیت کند کمتر از هفت شوط یا بیشتر طواف کند طوافش باطل است؛ هر چند بالاخره هفت شوط بجا آورد. بلکه اگر از روی ندانستن مسأله یا سهو و یا غفلت نیت کمتر یا بیشتر کند صحت آن نیز محل اشکال است؛ هر چند بالاخره هفت شوط انجام دهد.

(مسأله 412) اگر در بین طواف از نیت هفت شوط برگردد و نیت کند طواف را کمتر یا بیشتر از هفت شوط انجام دهد، هر چه را با این نیت بجا آورده باطل است و باید آن را اعاده نماید. و اگر موالات عرفی به هم خورده یا با این نیت زیادتر بجا آورده، اصل طواف باطل است و باید آن را از سر گیرد.

بقیه مسائل زیاد کردن طواف

(مسأله 413) اگر بعد از تمام شدن هفت شوط نیت کند یک شوط دیگر زیاد کند که طواف او هشت شوط باشد و این کار را انجام دهد، بنابر اقوی طواف او باطل می‎شود.

(مسأله 414) اگر از اول یا در بین نیت کند که هفت شوط

ناوبری کتاب