صفحه ۱۴۳

مقابل ارکان کعبه چهار رکن دارد: 1 - رکن جنوب شرقی که "حجرالاسود" بر آن نصب شده و "رکن حجر" نیز نامیده می‎شود. 2 - رکن شمال شرقی که به "رکن عراقی" معروف است؛ از درب کعبه گذشته نرسیده به حجر اسماعیل واقع شده است. 3 - رکن شمال غربی که به "رکن شامی" معروف است؛ پس از حجر اسماعیل قرار دارد. 4 - رکن جنوب غربی که به "رکن یمانی" معروف است؛ پیش از حجرالاسود نرسیده به آن قرار دارد. و طواف دور حجر اسماعیل (ع)مقداری شانه او از برابر کعبه منحرف می‎شود مانعی ندارد. بر حسب بعضی از روایات پیامبراکرم (ص) در حالی که بر شتر خود سوار بودند طواف کردند و در این حال قهرا شانه از خانه کعبه منحرف می‎شود. ولی اگر در قسمتی از طواف خود برای بوسیدن ارکان عمدا رو به کعبه کرد یا برای انجام کاری پشت به کعبه کرد یا در اثر فشار جمعیت به طور کلی از مسیر عادی منحرف شد، آن مقدار از طواف را حساب نکند و آن را جبران نماید.

(مسأله 404) گاهی دیده می‎شود بعضی از افراد برای احتیاط در امر طواف، دیگری را وادار می‎کند که او را طواف دهد و خود را در اختیار او قرار می‎دهد و به او تکیه می‎کند به نحوی که اراده را از خود سلب کرده و آن شخص او را با فشار با خود می‎برد. این گونه طواف باطل است؛ و اگر فرضا طواف نساء را به این نحو بجا آورده باشد همسرش بر او حلال نشده است.

(مسأله 405) اگر در اثر کثرت جمعیت، انسان را بدون اختیار با خود ببرند به نحوی که حرکت انسان به اختیار و اراده خودش نباشد، این مقدار از طواف صحیح نیست و باید این مقدار را از سر بگیرد؛ هر چند شانه چپ او از کعبه منحرف نشده باشد.

(مسأله 406) انسان در حال طواف می‎تواند آهسته برود،

ناوبری کتاب