صفحه ۱۴۱

چهارم از شرایط طواف "ختنه" است در مردها؛ و این شرط در زنها نیست.

(مسأله 399) مرد اگر ختنه نشده باشد، طوافش باطل است؛ مگر اینکه ختنه شده به دنیا آمده باشد. همچنین است بنابر ظاهر بچه ممیزی که خودش احرام و طواف را انجام می‎دهد. بلکه بنابر احتیاط واجب این شرط در بچه غیر ممیزی که او را طواف می‎دهند نیز باید رعایت شود؛ وگرنه صحت طواف و حلال شدن زن بر او محل اشکال است، مگر اینکه او را ختنه کنند و طواف دهند یا پس از بزرگ شدن، خود را ختنه کند و طواف را بجا آورد و در صورت عدم امکان نایب بگیرد.

(مسأله 400) اگر مرد ختنه نشده مستطیع گردد، اگر می‎تواند باید ختنه شود و به حج برسد؛ و اگر وقت برای ختنه نیست خود را ختنه کند و در سال بعد به حج برود. و اگر به طور کلی ختنه برای او ضرر یا خطر دارد باید عمره و حج را بجا آورد، و لکن بنابر احتیاط واجب هم خودش طواف و نماز آن را بجا آورد و هم برای طواف نایب بگیرد و پس از طواف نایب، خودش نیز نماز طواف را بجا آورد.

پنجم از شرایط طواف "پوشاندن عورت" است بنابر مشهور و احتیاط واجب.

(مسأله 401) اگر در حال طواف عورت خود را نپوشاند صحت طواف او محل اشکال است؛ همچنین است اگر با پوشش غصبی آن را بپوشاند. و بنابر احتیاط واجب طواف کننده در لباس خود همه شرایط لباس نمازگزار را رعایت کند.

ناوبری کتاب